Všeobecné obchodné podmienky

1. Základné ustanovenia
1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “Všeobecné podmienky”, alebo “VOP”) upravujú vzťahy pri dodávkach tovaru (ďalej len “predmet plnenia”) medzi spoločnosťou PRIVILEG.SK, s.r.o., Veterná ulica 2283/43, Šamorín, 93101, Prevádzka: Nad jazerom 44, Nová Dedinka, 900 29, IČO 45243140, DIČ 2022911594, IČ DPH: SK2022911594, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 24586/T (ďalej len “predávajúci”) a kupujúcim (ďalej len “kupujúci”).
1.2. Keď sa hovorí v týchto Všeobecných podmienkach o predávajúcom, rozumie sa tým i dodávateľ (alebo výrobca), keď sa hovorí v týchto Všeobecných podmienkach o kupujúcom, rozumie sa tým aj objednávateľ (odberateľ), keď sa hovorí v týchto Všeobecných podmienkach o eshope (ďalej len “eshop”), rozumie sa tým automatizovaný objednávací systém na https://www.koti.sk.
1.3. Kupujúci vyplnením a odoslaním objednávky uzatvorí kúpnu zmluvu na diaľku. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
1.4. Kúpna zmluva je riadená týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok. Kupujúci na základe uzatvorenia kúpnej zmluvy akceptuje tieto VOP v plnom rozsahu. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. V prípade nesúhlasu má kupujúci právo odmietnuť súhlas s obchodnými podmienkami. V prípade nesúhlasu s VOP nebude nákup tovarov a služieb umožnený.
1.5. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci poskytuje predávajúcemu nevyhnutné osobné údaje na plnenie predmetu kúpnej zmluvy v súlade s Ochranou osobných údajov, ktoré sa nachádza na https://www.koti.sk/ochrana-osobnych-udajov.

2. Cena predmetu plnenia
2.1. Platný a aktuálny cenník je uložený na eshope https://www.koti.sk. Aktuálny cenník je možné tiež vyžiadať na e-mail info@koti.sk.
2.2. Ústne a telefonické informácie o cenách predmetu plnenia sú iba informatívne, zo strany predávajúceho nezáväzné a kupujúcim nenárokovateľné.
2.3. Predávajúci má právo zmeniť kúpnu cenu. Platný cenník obsahuje dátum vydania. Vydaním novšieho cenníka stráca starší cenník platnosť.

3. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy
3.1. Postup pre uzatváranie jednotlivej kúpnej zmluvy:
a) Kupujúci zašle predávajúcemu objednávku. Objednávku je možné urobiť písomne alebo s rovnakými účinkami elektronickými prostriedkami alebo prostredníctvom internetového obchodu na https://www.koti.sk. Riadne vypísaná objednávka podľa bodu 3.2 musí byť predávajúcemu doručená najneskôr do 12:00 hod. a 1 pracovný deň pred požadovaným termínom dodania tovaru, ktorý je v nej požadovaný, inak je neúčinná.
b) Pokiaľ si o potvrdenie objednávky kupujúci písomne požiadal, predávajúci je povinný najneskôr do dvoch pracovných dní zaslať kupujúcemu potvrdenie objednávky alebo nový návrh kúpnej zmluvy. V prípade objednávok cez eshop dostane odberateľ potvrdenie objednávky na mail, ktorý zadal. Potvrdenie objednávky musí byť písomné, mať náležitosti podľa bodu 3.3. Všeobecných podmienok, byť doručené kupujúcemu a musí byť podpísané osobou oprávnenou (neplatí pre eshop) v tejto veci za predávajúceho konať. Potvrdenie objednávky je možné urobiť rovnako elektronickými prostriedkami.
3.2. Náležitosti objednávky sú minimálne:
a) Identifikačné údaje kupujúceho a predávajúceho s uvedením ich obchodnej firmy, mena a priezviska, sídla/miesta podnikania, IČO a DIČ, ak je registrovaný ako platiteľ DPH tak aj IČ DPH.
b) Druh, názov tovaru, alebo kód podľa aktuálneho platného cenníka.
c) Požadované množstvo tovaru, miesto a termín dodania tovaru, pokiaľ nebude miesto dodania tovaru uvedené, znamená to, že je ním sídlo spoločnosti uvedené v objednávke kupujúceho.
d) Podpis osoby oprávnenej za kupujúceho v tejto veci konať a razítko kupujúceho, pokiaľ sa nejedná o elektronicky zaslanú objednávku.
e) Všetky ďalšie údaje, ktoré kupujúci považuje za dôležité.
3.3. Náležitosti potvrdenia objednávky sú minimálne:
a) Identifikačné údaje kupujúceho a predávajúceho s uvedením ich obchodnej firmy, mena a priezviska, sídla/miesta podnikania, IČO a DIČ, ak je registrovaný ako platiteľ DPH tak aj IČ DPH.
b) Druh, názov tovaru, alebo kód podľa aktuálneho platného cenníka.
c) Množstvo tovaru, miesto a termín dodania tovaru.
d) Podpis osoby oprávnenej za predávajúceho v tejto veci konať a pečiatka predávajúceho, pokiaľ sa nejedná o elektronicky zaslanú objednávku.
3.4. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke kupujúceho nemôže predávajúci splniť, kontaktuje kupujúceho za účelom oznámenia možných variant postupu a vyžiada si písomné stanovisko kupujúceho. Kupujúci vyjadrí svoje stanovisko do 3 dní. Pokiaľ tak neurobí, predávajúci môže sám stornovať objednávku. V prípade, že v objednávke kupujúceho ide o neštandardný predmet plnenia, resp. sa jedná tovar dodávaný na mieru, tak predávajúci si pred prijatím objednávky môže vyžiadať zloženie zálohy v dohodnutej výške na základe vystavenej zálohovej faktúry v zmysle článku 8.2. týchto Všeobecných podmienok. Dodacia lehota, uvedená v potvrdení objednávky, začína bežať po uhradení zálohy kupujúcim. Takýto tovar na mieru nie je možné vrátiť do 14 dní.
3.5. Za zákazkovú, resp. výrobu na mieru je považovaná taká objednávka, ktorou si kupujúci objednáva predmet plnenia, ktorý v dobe objednania nie je v aktuálnej ponuke výrobkov predávajúceho, prípadne ho predávajúci vedie vo svojom cenníku ako výrobok špeciálny, na objednávku, na dotaz, na tel. dotaz, resp. výrobok nie je vyrábaný na sklad a pod.
3.6. Po prijatí objednávky predávajúcim je potrebné zmenu objednávky či jej stornovanie prejednať na info@koti.sk alebo príslušným obchodným zástupcom predávajúceho. V prípade, že bola objednávka realizovaná kupujúcim cez eshop, tak má právo dostúpiť od objednávky do 14 od objednania bez udania dôvodu. Neplatí pre výrobky podľa bodu 3.5.

4. Dodacie podmienky
4.1. Predpokladaný termín plnenia je uvedený v potvrdení objednávky. Predávajúci môže termín plnenia predĺžiť, musí však neodkladne na túto zmenu upozorniť kupujúceho.
4.2. Za splnenie termínu plnenia sa považuje dodanie predmetu plnenia kupujúcemu zásielkovou službou, poštou, na zmluvnými stranami vopred dohodnutom mieste plnenia alebo predania predmetu plnenia prvému tuzemskému dopravcovi.
4.3. Keď je predmet plnenia prepravovaný podľa prepravných pokynov kupujúceho, prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo straty, poškodenia či zničenia predmetu plnenia okamihom predania predmetu plnenia poštovnej preprave či prvému dopravcovi za účelom dopravy predmetu plnenia kupujúcemu.
4.4. Kupujúci je povinný predmet plnenia prevziať a neodkladne skontrolovať súlad množstva a typu predmetu plnenia s dodacím listom alebo výdajkou, príp. očividné poškodenie prepravných obalov či produktov.
4.5. Keď zistí kupujúci rozpor dodaného a prevzatého predmetu plnenia s dodacím listom alebo výdajkou, príp. očividné poškodenie obalov či produktov, je povinný túto skutočnosť neodkladne oznámiť predávajúcemu alebo doručiteľovi zásielky a písomne ju uviesť na dodacom liste, alebo výdajke predávajúceho, príp. dodacom liste prepravnej služby.
4.6. Pri zistení rozdielu v množstve a druhu predmetu plnenia či jeho očividnom poškodení, je kupujúci povinný túto vadu neodkladne reklamovať u predávajúceho , najneskôr však do 2 pracovných dní od prevzatia predmetu plnenia. Na neskoršie reklamácie tohto typu nemusí predávajúci brať ohľad.

5. Nároky z chýb
5.1. V prípade, že dodaný tovar, jeho množstvo alebo jeho akosť nezodpovedá požiadavkám stanovených pre tovar alebo požiadavkám objednávky alebo jednotlivej kúpnej zmluve a ďalej keď predávajúci poruší svoje povinnosti a tovar nie je v dôsledku toho úplne bezchybný (ďalej len “chyby tovaru”), náležia kupujúcemu nároky z chýb stanovených v odst. 5.2.
5.2. Keď má tovar chyby, je kupujúci oprávnený uplatňovať tieto nároky z chýb tovaru:
a) požadovať od predávajúceho odstránenie právnych chýb – keď má tovar právne chyby,
b) požadovať od predávajúceho dodanie chýbajúceho tovaru, keď je chyba tovaru v tom, že tovar nebol dodaný v požadovanom množstve,
c) požadovať odstránenie chýb dodaním náhradného tovaru za tovar chybný – keď má tovar chyby, ktoré sú neopraviteľné,
d) požadovať odstránenie chýb opravou tovaru, keď sú chyby opraviteľné.
5.3. Nároky kupujúceho z chýb tovaru uvedených v ustanovení § 436 a § 437 Obchodného zákonníka v platnom znení sa pre zmluvný vzťah medzi stranami založených touto zmluvou nepoužijú. Nároky z chýb tovaru sa riadia platným Reklamačným poriadkom predávajúceho, ktorý je umiestnený na https://www.koti.sk/reklamacny-poriadok/.

6. Práva a povinnosti kupujúceho
Kupujúci sa zaväzuje, že:
6.1. Od predávajúceho si vyžiada na základe dopytu informácie (cena, dodacie podmienky, technické parametre a pod.) vzťahujúce sa k všetkým konkrétnym elektronickým výrobkom, ktoré kupujúci použije alebo plánuje použiť v rámci svojej obchodnej činnosti.
6.2. Po obdŕžaní ponuky neodkladne oznámi predávajúcemu svoje prípadné pripomienky alebo požiadavky.
6.3. Vystaví predávajúcemu objednávku buď písomnú, elektronickú alebo cez eshop https://www.koti.sk.
6.4. Žiadosť o potvrdenie termínu dodania musí byť písomná, elektronickou formou alebo cez eshop www.koti.sk.
6.5. Tovar v dohodnutom termíne a na dohodnutom mieste prevezme a zaplatí za neho predávajúcemu kúpnu cenu.
6.6. V prípade, že sa dostane do platobnej neschopnosti a táto platobná neschopnosť by priamo ohrozila splnenie jeho povinnosti voči predávajúcemu, je povinný túto skutočnosť neodkladne oznámiť predávajúcemu.
6.7. V prípade, že sa jedná o veľkoobchodného, alebo maloobchodného partnera, bude viesť skladom kompletný dohodnutý sortiment výrobkov, z dôvodu pokrytia požiadaviek zákazníkov v dohodnutom predajnom regióne alebo obchodnej oblasti.
6.8. Je povinný neodkladne po prevedenom prijatí tovaru potvrdiť dodací list a zaslať ho na adresu predávajúceho alebo použitím elektronickej pošty.

7. Práva a povinnosti predávajúceho
7.1. Ak kupujúci požiada o potvrdenie objednávky, predávajúci je povinný vystaviť potvrdenie objednávky v zmysle bodu 3.3 týchto Všeobecných podmienok. Pri objednávkach cez eshop sa posiela potvrdenie objednávky automaticky na zadaný mail. V prípade, že ide o objednávku s neštandardnými výrobkami, predávajúci cenu nemusí uvádzať, avšak oznámi postup stanovenia ceny. Kupujúci môže proti potvrdeniu objednávky uplatniť námietky do 24h od obdržania potvrdenia objednávky. Pokiaľ takto kupujúci neurobí, znamená to, že kupujúci potvrdenie objednávky akceptoval.
7.2. Predávajúci objednaný tovar dodá priamo kupujúcemu do jeho sídla, prípadne im určeného miesta.
7.3. Predávajúci poskytne ku každému výrobku na požiadanie technické údaje, návod na obsluhu a propagačné materiály, úmerne k zaisteniu podpory predaja.
7.4. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť technické parametre, príp. i ceny predmetu plnenia bez predchádzajúceho písomného oznámenia. Predávajúci bude informovať kupujúce, že k takejto zmene prišlo a kupujúci má právo takúto objednávku stornovať. Predávajúci nezodpovedá za chyby vzniknuté pri tlači obchodných a technických materiálov.
7.5. Predávajúci sa zaväzuje, že bude dodávať kupujúcemu tovar v kvalite dohodnutej alebo deklarovanej v technických podmienkach alebo podľa technických noriem vzťahujúcich sa k dodanému tovaru. Technické normy týkajúce sa dodávaných výrobkov sú uvedené v katalógovom liste a návode na obsluhu príslušného výrobku. Oba tieto dokumenty, spolu s prehlásením o zhode sú prístupné na vyžiadanie na info@koti.sk.
7.6. Pokiaľ o to kupujúci písomne požiada, bude každá dodávka tovaru opatrená certifikátom o pôvode tovaru a certifikátom o kvalite tovaru.
7.7. Predávajúci dodá kupujúcemu s každou dodávkou objednaného tovaru faktúru (a v prípade potreby aj dodací list) s tým, že z týchto dokladov musí súčasne vyplývať náväznosť na číslo objednávky kupujúceho.
7.8. V prípade, že je kupujúci v omeškaní s úhradou za tovar viac ako 14 dní, predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a postupovať podľa bodu 9.

8. Platobné podmienky a prechod vlastníckych práv
8.1. Platobné podmienky pri dodávkach štandardného sortimentu predávajúceho sú:
a) platba vopred bankovým prevodom
b) on-line platobným portálom paypal
c) on-line použitím platobnej karty
d) na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od kupujúceho prepravca)
e) v prípade uzatvorenia Rámcovej zmluvy platba na faktúru (viď. Odst. 8.3.)
8.2. V prípade, že kupujúci objednáva neštandardný predmet plnenia, potvrdí predávajúci objednávku kupujúceho až po zložení zálohy kupujúcim, resp. až po vzájomnej dohode medzi kupujúcim a predávajúcim.
8.3. O platbu s lehotou splatnosti a pridelenie rabatu je nutné žiadať predávajúceho, podmienky budú prejednané individuálne. Všeobecne platí, že predávajúci poskytuje rabat len obchodným partnerom, s ktorými uzatvorí Rámcovú kúpnu zmluvu. Výška rabatu a dĺžka splatnosti je individuálne dohodnutá na základe predchádzajúcich odberov.
8.4. Povinnosť kupujúceho uhradiť svoj záväzok voči predávajúcemu riadne a včas je splnená dátumom pripísania platenej dohodnutej sumy na účet predávajúceho uvedený na faktúre.
8.5. V prípade, že kupujúci realizuje platbu prevodom na základe obdržanej proforma faktúry, faktúra sa považuje za uhradenú až po potvrdenia predávajúceho o úhrade. Faktúra s uvedením platobnej podmienky bankovým prevodom bez uvedeného potvrdenia, nie je dokladom o vykonaní platby bankovým prevodom.
8.6. V prípade, že kupujúci realizuje platbu dobierkou, úhradu za dodávku zaplatí prepravcovi, ktorý mu vystaví príjmový pokladničný doklad. Faktúra s uvedením platobnej podmienky dobierkou, nie je dokladom o vykonaní platby dobierkou.
8.7. Vlastnícke právo k predmetu plnenia prechádza na kupujúceho v okamihu, keď kupujúci tento tovar predávajúcemu zaplatí v plnej výške. Nebezpečenstvo za škody na predmete plnenia alebo za stratu predmetu plnenia (tovaru) prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru od predávajúceho.
8.8. V prípade, že bude kupujúci v oneskorení s úhradou akéhokoľvek svojho splatného záväzku, budú ďalšie dodávky realizované len na základe platby vopred. Pri oneskorení s úhradou akéhokoľvek splatného záväzku kupujúceho voči predávajúcemu po lehote splatnosti, môže predávajúci kupujúcemu dodávky tovaru zastaviť.
8.9. V prípade, že je kupujúci stále v oneskorení s úhradou svojho záväzku voči predávajúcemu, má predávajúci právo na odobranie tovaru predávajúceho v dlžnej výške zo skladu kupujúceho.
8.10. Kupujúci nie je oprávnený postúpiť akúkoľvek svoju pohľadávku voči predávajúcemu na tretiu osobu. Kupujúci nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči predávajúcemu proti akejkoľvek pohľadávke predávajúceho voči kupujúcemu.
8.11. V prípade, že kupujúci realizuje platbu on-line platobným portálom paypal, faktúra sa považuje za uhradenú až po potvrdenia predávajúceho o úhrade. Faktúra s uvedením platobnej podmienky paypal bez uvedeného potvrdenia, nie je dokladom o vykonaní platby paypalom.
8.12. V prípade, že kupujúci realizuje platbu on-line použitím platobnej karty, faktúra sa považuje za uhradenú až po potvrdenia predávajúceho o úhrade. Faktúra s uvedením platobnej podmienky on-line kartou bez uvedeného potvrdenia, nie je dokladom o vykonaní platby on-line kartou.

9. Zaistenie
9.1. Keď bude kupujúci v oneskorení s úhradou kúpnej ceny 14 dní odo dňa splatnosti, je predávajúci oprávnený požadovať vrátenie všetkého tovaru, ktorý predávajúci kupujúcemu dodal. Predávajúci je oprávnený si tento tovar v prevádzkach kupujúceho prevziať.
9.2. Keď sa ocitne kupujúci v oneskorení s úhradou akéhokoľvek svojho peňažného záväzku voči predávajúcemu, je predávajúci oprávnený požadovať zaistenie svojich splatných i nesplatných pohľadávok voči kupujúcemu. Predávajúci je obzvlášť oprávnený od kupujúceho požadovať:
a) uznanie dlhu kupujúcim;
b) ručiteľské prehlásenie spôsobilými ručiteľmi;
c) vystavenie avalovanej biancozmenky a zmenkového vyplňovacieho prehlásenia kupujúcim na rad predávajúceho;
d) zriadenie zástavného práva k nehnuteľnostiam;
e) zmluvou o zaisťovacom prevode vlastníckeho práva k veciam vo vlastníctve kupujúceho do vlastníctva predávajúceho.
f) spísanie exekútorského zápisu o dohode kupujúceho a predávajúceho, v ktorom kupujúci zvolí, aby podľa tohto zápisu bol nariadený a prevedený výkon rozhodnutia alebo exekúcie alebo spísanie notárskeho zápisu o dohode medzi kupujúcim a predávajúcim, ktorou sa kupujúci zaviaže splniť pohľadávku predávajúceho, pričom v tomto notárskom zápise kupujúci zároveň zvolí, aby podľa neho bol nariadený a prevedený výkon rozhodnutia, ak svoju povinnosť riadne a včas nesplní.
9.3. Kupujúci sa zaväzuje zaistiť svoje splatné i nesplatné pohľadávky spôsobom navrhnutým predávajúcim, a to najneskôr do 10 dní odo dňa, keď mu bude doručená písomná výzva k takémuto zaisteniu od predávajúceho. Ak neposkytne kupujúci zaistenie pohľadávok predávajúceho zhora uvedeným spôsobom, vzniká predávajúcemu právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej čiastky (neuhradenej kúpnej ceny) denne za každý začatý deň oneskorenia.

10. Vrátenie tovaru, výmena tovaru
10.1. Kupujúci má právo odstúpiť v lehote 14 pracovných dní od Kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku a vrátiť tovar predávajúcemu. Musí tak urobiť písomne alebo mailom. Predávajúci má povinnosť vrátiť kupujúcemu náklady na tovar, okrem nákladov na prepravu, platbu resp. nákladov na odstránenie závad podľa bodu 10.3.
10.2. V prípade, že sa jedná o zákazkovú objednávku podľa bodu 3.5, resp. predávajúci eviduje výrobok ako špeciálny, resp. nevedie tovar vo svojom cenníku, odstúpenie od zmluvy, hoci bola objednávka urobená na diaľku, je možné iba po dohode a za poplatok.
10.3. Tovar určený na vrátenie, alebo výmenu, musí byť kompletný, v pôvodnom stave a originálnom obale a nesmie niesť znaky opotrebovania a používania. V prípade, že kupujúci nevie splniť tieto podmienky, predávajúci je oprávnený účtovať náklady na odstránenie závad (v súlade s §10 odsek (4) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.).
10.4. Pri vrátení, alebo výmene tovaru musí kupujúci predložiť originál faktúru predávajúceho.
10.5. Vrátenie, alebo výmena tovaru po lehote 14 dní je možná iba po vzájomnej dohode oboch strán a predávajúci si môže účtovať náhradu, resp. poplatok za vrátenie, alebo výmenu.
10.6. Úhrada nákladov pri výmene a vrátení tovaru, ktorú kupujúci uhradí predávajúcemu:
a) náklady na prepravu a manipuláciu
b) manipulačný poplatok za dobropis vo výške 5% z ceny tovaru
c) náklady na odstránenie závad z bodu 10.3
10.7. Doklady súvisiace s výmenou, alebo vrátením tovaru sú faktúra, alebo dobropis.
10.8. Vrátení tovar musí byť poslaný formou doporučenia (potrebný podpis pri prevzatí). Nenesieme zodpovednosť za tovar, ktorý bol poslaný, avšak z dôvodu nedbanlivosti prepravnej spoločnosti nedoručený / stratený v preprave. Z toho dôvodu odporúčame vrátený tovar poistiť.
10.9. Adresa na vrátenie / výmenu tovaru je:

PRIVILEG.SK, sro
Ing. Attila Hajdu

prevádzka:
Nad jazerom 44
Nová Dedinka
900 29

11. Záručné a reklamačné podmienky
11.1. Záručné a reklamačné podmienky sa riadia platným reklamačným poriadkom spoločnosti PRIVILEG.SK, s.r.o., ktorý sa nachádza na
https://www.koti.sk/reklamacny-poriadok/.

12. Alternatívne riešenie sporov
12.1. V prípade, že zákazník prešiel proces reklamácie a dostal odmietavú odpoveď, alebo do 30 dní od podania žiadosti na reklamáciu nedostal odpoveď, má právo použiť systém alternatívneho riešenia sporov.
12.2. Systém alternatívneho riešenia sporov sa riadi podľa pokynov na tejto podstránke.

13. Služba spokojnosť s nákupom
13.1. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

14. Záverečné ustanovenia
14.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 01.05.2018. Týmto dátumom taktiež strácajú platnosť všetky predošlé verzie.
14.2. Zmeny Všeobecných obchodných podmienok vyhradené.