Alternatívne riešenie sporov

Podľa novej povinnosti z § 3 ods. 1 písm. t) novelizovaného zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej len ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa na diaľku”), vás chceme informovať o možnostiach a podmienkach uplatnenia riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov, ktorý je daný na základe osobitného zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (ďalej len ako „Zákon o alternatívnom riešení sporov”).

Ako funguje systém alternatívneho riešenia sporov?

Pokiaľ má spotrebiteľ za to, že boli porušené niektoré jeho spotrebiteľské práva, môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov (buď cez európsku platformu alebo na príslušných slovenských orgánoch podľa Zákona o alternatívnom riešení sporov).

Kedy môžem uplatniť systém alternatívneho riešenia sporov?

Spotrebiteľ sa najprv musí obrátiť na info@koti.sk so žiadosťou o nápravu (proces reklamácie). Až po doručení odmietavej odpovede, alebo ak do 30 dní odpoveď nebude zaslaná vôbec, môže spotrebiteľ podať návrh na začatie riešenia sporu. Návrh môže spotrebiteľ podať do lehoty jedného roka od zamietnutia vyššie spomínanej žiadosti, pričom pre všetky spory platí, že ich hodnota musí dosahovať aspoň 20 EUR. Vzor návrhu na začatie konania je uvedený Prílohe 1 Zákona o alternatívnom riešení sporov.

Na ktoré spory sa zákon nevzťahuje?

• Spory, ktorých si právo uplatňuje predávajúci voči spotrebiteľovi,
• Spory pracovno–právneho charakteru,
• Spory súvisiace so službami všeobecného záujmu,
• Spory súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
• Spory súvisiace s poskytovaním vysokoškolského vzdelávania alebo ďalšieho vzdelávania verejnou vysokou školou alebo štátnou vysokou školou,
• finančné služby.

Kde môžem podať návrh na alternatívne riešenie sporu?

Alternatívne riešenie sporu môžete podať cez:
• webovú stránku http://ec.europa.eu/odr
• Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI),
• Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ohľadom dodávok elektriny, plynu, tepla či vody),
• Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ohľadom verejných služieb a poštových služieb),
• Súkromné subjekty alternatívneho riešenia sporov, zapísané v Zozname vedenom Ministerstvom hospodárstva na webstránke: http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s.

Ako dlho trvá systém alternatívneho riešenia sporov?

Celé riešenie sporu by malo byť ukončené do 90 dní od začatia. V zložitejších prípadoch môže byť táto lehota predĺžená o 30 dní, a to aj opakovane.

Hore uvedené informácie sa uplatňujú na všetky internetové obchody a práve preto sú napísané všeobecného charakteru.

Ďakujeme za pochopenie.

Tím KOTi.sk